Start initiatief

Goed bestuur Meer aandacht voor integriteit

Onderdeel van:

Onderdeel van:

Een weerbare overheid is niet vanzelfsprekend. In het nieuws komen we geregeld integriteitsschendingen en uitwassen van ondermijnende activiteiten bij de overheid tegen.

Berenschot heeft in opdracht van de provincie het bestaande integriteitsbeleid binnen de provinciale organisatie en de Overijsselse gemeenten in kaart gebracht. Op 30 november worden de resultaten tijdens een themabijeenkomst over integriteit en ondermijning voor Overijsselse bestuurders, volksvertegenwoordigers en ambtenaren gepresenteerd. Hier vast een voorproefje van de resultaten: want wat zijn in Overijssel de ervaringen met integriteitsbeleid?

Integriteitsbeleid maakt overheid controleerbaar

Integriteitsbeleid is van belang om uitwassen als belangenverstrengeling, misbruik van positie, corruptie en fraude te voorkomen en tegen te gaan. Om integriteitsbeleid handen en voeten te geven stellen overheden een aantal regels en procedures vast. Daarnaast is de cultuur in een organisatie en in de politieke arena bepalend. Een cultuur van openheid, waarin men dilemma’s kan bespreken bevordert dat men elkaar aanspreekt op gedrag en handelen. Integriteit vraagt ook om een heldere verdeling van taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden. Daarmee wordt het overheidshandelen transparant en controleerbaar. Dit alles vormt samen de integriteitsinfrastructuur binnen gemeenten en provincies.

Gedragscodes in kleinere gemeenten vaker verouderd

Zoals de wet voorschrijft, hebben de provincie Overijssel en alle gemeenten in Overijssel een gedragscode voor politieke ambtsdragers. Inhoud en opbouw van de codes komt redelijk overeen. Sommige van deze gedragscodes zijn echter (sterk) verouderd.

Aandacht voor integriteit bij benoeming bestuurders

Op één na, besteedden alle gemeenten en de provincie aandacht aan integriteit bij de benoeming van bestuurders in 2014 en 2015. In driekwart van de gemeenten en de provincie moest de bestuurder een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) overleggen. Verder werd in driekwart van de gemeenten en de provincie in een kennismakingsgesprek met de burgemeester of Commissaris van de Koning aandacht besteed aan het onderwerp integriteit.

Om de schijn van belangenverstrengeling tegen te gaan is het belangrijk dat algemeen bekend is welke nevenfuncties bestuurders hebben. Van de collegeleden van alle gemeenten en de provincie zijn de nevenfuncties gepubliceerd op de eigen websites.

Bij de komende gemeenteraadsverkiezingen in 2018 staat het thema integriteit volgens betrokkenen prominenter op de agenda. Tweederde van de gemeenten en de provincie geven aan de nieuwe ‘Handreiking Integriteitstoetsing kandidaten decentrale partijen’ van het Ministerie van Binnenlandse Zaken onder de aandacht van de politieke partijen te gaan brengen. Deze handreiking was in 2014 nog niet beschikbaar. Daarnaast wil een kwart van de gemeenten kandidaat volksvertegenwoordigers onderwerpen aan een intern onderzoek om meer zicht te krijgen op nevenfuncties en privébelangen. In 2014 gebeurde dit in 10% van de gemeenten.

Naast integriteit wordt ondermijning - als gevolg van georganiseerde criminaliteit - door de provincie en gemeenten gezien als een belangrijk thema. Zij hebben in de huidige bestuursperiode dan ook aandacht besteed aan de thema’s agressie en geweld tegen politieke ambtsdragers (92%) en aan ondermijning (54%). In een derde van de gemeenten was aandacht voor het thema ondermijning en bestuurlijke weerbaarheid. Het gaat hierbij om maatregelen om ondermijnende effecten van georganiseerde criminaliteit tegen te gaan.

Extra middelen tegen ondermijning
Provinciale Staten van Overijssel hebben structureel extra financiële middelen beschikbaar gesteld om ondermijning tegen te gaan en de eigen organisatie weerbaarder te maken. Hier wordt door de provincie uitvoering aan gegeven door onder andere de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (Bibob) breder toe te passen in de eigen organisatie en gemeenten te helpen om aandacht te geven aan de bestrijding van ondermijning. Dit laatste is al gedaan door het mede mogelijk te maken dat Overijsselse gemeenten ondermijningsbeelden kunnen laten opstellen en door het Twentse programma tegen ondermijning financieel te ondersteunen.

Meer weten?

Kijk ook eens op de website van Vers Bestuur en volg ons op Twitter!Downloads

Laatst bewerkt op: 06-02-2018

Start aangesloten beweging

Initiatief

Wat vind jij?

Foto toevoegen
Voorvertoning van uw bericht

Voeg commentaar toe informatie

Anoniem
Anoniem Expert 20-05-2019 13:11

{{comment.txt}}

afbeelding bijlage

Voeg commentaar toe preview

Preview: Sluit

Heb jij ook een geniaal idee?

Dit is de plek waar mensen met ideeën samenkomen!

Start initiatief